Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Даланзадгад сум/хот/-ын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан ёсны цахим хуудас Даланзадгад сум/хот/-ын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын албан ёсны цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/1
2 Сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/2
3 Сумын 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/3
4 Сумын 2023 оны төсвийн тодотгол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/4
5 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/5
6 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-08-18 12/7
7 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2023-08-04 51
8 Тогтоол шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-05 11/1
9 Хурлын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/1
10 Тогтоолын хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/2
11 Сумын хаягийн нэрийг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/3
12 Төсөл сонгон шалгаруулалтын товыг зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/4
13 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/5
14 Оюуны үр хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/6
15 Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-24 10/7
16 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2022-12-31 73
17 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/8
18 Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/1
19 2022 хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/2
20 Газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/3
21 Болзошгүй гамшгийн үед түр цугларах аюулгүй байршлын цэг талбайг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/4
22 Хоршоо хөгжүүлэх сан салбар чиглэл
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/5
23 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/7
24 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/8
25 Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/9
26 Сумын ИТХ-ын ажлын тайлан
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/10
27 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/11
28 Түгээмэл тархац ашигт малтмалын хайгуул
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/12
29 Түгээмэл тархац ашигт малтмалын хайгуул
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 9/13
30 Сумын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-21 8/1
31 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-21 8/2
32 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-21 8/3
33 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-21 8/4
34 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/1
35 Сонгуулийн хороог татан буулгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/2
36 Зардал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/3
37 2022 Төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/4
38 Энгийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх зардлын нэгж тарифыг батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/5
39 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/6
40 Хөрөнгө данснаас хасах хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/7
41 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/8
42 Тогтоол хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/9
43 10 ИТХ-ын хуралдааны дэг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 7/10
44 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/1
45 Төсөл сонгон шалгаруулах хороог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/2
46 Хяналтын тавих орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/3
47 Төлөөллийн байгууллагын төлөөлөл сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/4
48 Засаг даргад чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/5
49 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-27 6/6
50 Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 05/01
51 01 Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/1
52 Хороодын үйл ажиллагааны журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/2
53 Ёс зүйн дүрэм батлах
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/3
54 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/4
55 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/5
56 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/6
57 Нөхөн сонгууль
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/7
58 Сумын сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 5/8
59 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-31 74
60 Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 69
61 Цэмцгэр Даланзадгад хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 70
62 Журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 71
63 2021 оны төсвийн тодотгол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4.5
64 Даланзадгад сумын 2022 оны төсөв батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4.6
65 Даланзадгад сумын 2022 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4.7
66 Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4/8
67 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тэглэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4/9
68 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4.10
69 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-13 4/11
70 Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад нэмэлт асуудал оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-07 66
71 Хөрөнгө данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-24 61
72 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-24 62
73 Хурлын ажлын албаны орон тоо шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-24 63
74 Хуралдааны тов тогтоож, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-24 65
75 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрх
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/1
76 Хурлын дарга чөлөөлөх
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/2
77 Хурлын дарга сонгох
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/3
78 Тэргүүлэгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/4
79 Сумын Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/5
80 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-04 1/6
81 Төлөөлөгчийн нэг өдөр арга хэмжээ зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-22 59
82 Дархан бэр шагнал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-07 56
83 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-07 57
84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-07 54
85 Тогтоол хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-07 55
86 2020 төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 3/1
87 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 3.3
88 Сумын нутаг дэвсгэрт 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 3.4
89 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 3.5
90 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 3.6
91 Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчийг төлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 4.1
92 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-03 4.4
93 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-27 52
94 Тойрогт ногдох мандатын тоог тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-04 51
95 Хуралдааны тов тогтоох
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-28 49
96 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-28 50 53 58 60 64 68 72
97 Сум хөгжүүлэх сангаас нэг төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-23 45
98 Сум хөгжүүлэх сангийн төслийн сонгон шалгаруулалтын тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-23 46
99 Тогтоолын хавсралт хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-23 47
100 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-23 48
101 Хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 38
102 Хөрөнгө данснаас хасах хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 39
103 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 41
104 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 42
105 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 43
106 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-12 35
107 Дотоод журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-12 36
108 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-12 37
109 Хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 29
110 Төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 30
111 Төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 30
112 Хурлын орон тоо
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 31
113 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 32
114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 33
115 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 34
116 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-07 28
117 Эхийн алдар оронд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 25
118 Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг байршуулах байршлыг тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 26
119 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-19 27
120 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 24
121 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-10 23
122 Сонгуулийн хэсэг байгуулж, нутаг дэвсгэрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-17 22
123 2020 оны есөн алдартан шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-03 19
124 Шимэгтчэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-03 20
125 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-03 21
126 Тэргүүлэгчдийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 4
127 Амьжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 5
128 Даланзадгад сумын залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 6
129 Хүүхдийн төлөө салбар зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 7
130 Хамтарсан баг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 8
131 Түүх соёлын хөдлөх, үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 9
132 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 10
133 Сумын хаягийн нэрийн саналыг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 11
134 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 12
135 Эрүүл иргэн хөгжлийн тулгуур хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 13
136 Чадварлаг багш-Хөгжсөн хүүхэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 14
137 Дэвшилтэд хотын оюунлаг залуучууд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 15
138 Дэвшилтийг өрх бүрт хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 16
139 Даланзадгадад үйлдвэрлэв
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 17
140 Оюуны үр хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 18
141 Оны алдартан шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
142 Сумын 9 алдартан шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
143 ГХУАЗСЗ-ийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 2
144 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 3
145 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/1
146 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/1
147 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/2
148 Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/3
149 Даланзадгад сумын 2021 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/5
150 Даланзадгад сумын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/6
151 Даланзадгад сумын 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/7
152 Даланзадгад сумын 2021 оны төсөв батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/8
153 Газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/9
154 Сумын нутаг дэвсгэрт 2021 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/10
155 2020 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-16 2/4
156 Говийн ирээдүй ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-15 89
157 Комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-12-15 90
158 Хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-25 87
159 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын дэг, үйл ажиллагааны журам шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-25 88
160 Хурлын Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/1
161 Хурлын даргыг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/2
162 Хурлын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/3
163 Тэргүүлэгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/4
164 Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/5
165 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-04 1/6
166 Анхдугаар хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-11-03 85
167 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-10-13 69
168 Ойн медаль олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-14 67
169 Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг байршуулах байршлын тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-08-14 68
170 Дархан бэр шагнал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-07-02 66
171 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-06-05 61
172 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-27 58
173 Сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-27 59
174 Г.Дэмүүлийн хөшөөг шилжүүлэн байршуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-15 55
175 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-05-15 56 57 60 62 63 64 70-84
176 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-21 52
177 Сонгуулийн сурталчилгааны материалыг байршуулах байршлыг тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-10 46
178 Хуралдааны тов хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-04-01 45
179 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-30 29
180 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-20 31
181 Алдарт эхийн одон шагнуулахыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-20 32
182 Хуралдааны тов хойшлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 24
183 Орон сууцны дугаар олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-03-04 25
184 Даланзадгад сумын 2019 оны 9 алдартан шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-14 20
185 Сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэрийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-14 21
186 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-14 22 27 28 33-41 44 47-50 53 54
187 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн нэрс батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-14 23
188 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-02-12 14 15 16 17 18 19
189 Хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-27 11
190 Хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-27 11
191 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-27 12
192 Илтгэх илтгэгчийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-27 13
193 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-17 9
194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 1
195 Орон тоо шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 2
196 Даланзадгад хотын 55 жилийн ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 3
197 Сонсгол зохион байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 4
198 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 5
199 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 6
200 Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 7
201 Даланзадгад "Говийн ирээдүй" ОНӨААТҮГазрын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2020-01-14 8
202 Тэргүүлэгчдийг чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-01-10 9/1
203 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-01-10 9/2
204 Тэргүүлэгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-01-10 9/3
205 Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-01-10 9/4
206 Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-01-10 9/5
207 Редакцын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/1
208 Хурлын даргыг ажлаас нь чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/2
209 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/3
210 Хурлын даргыг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/4
211 Тэргүүлэгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/5
212 Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/5
213 Шинээр баг байгуулах санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/6
214 Даланзадгад сумын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/7
215 Даланзадгал сумын 2019 оны батлагдсан төсвийн заалт, тогтоолын хавсралтад, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/8
216 2019 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 2020 оны үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/9
217 Даланзадгад сум/хот/-ын хөгжлийн хөтөлбөр 2010-2021 оны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/10
218 Сумы Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/11
219 2020 оны төсөв батлах
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/12
220 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/15
221 Зээлийн дээд хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/16
222 Сумын ИТХ-ын ажлын тайлан
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-11 8/17
223 Даланзадгад сумын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-06-25 7/1
224 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-06-25 7/2
225 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-06-25 7/3
226 Даланзадгад сумын 2019 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-06-25 7/4

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 926
328 / 35%
327 / 35%
124 / 13%
147 / 16%